JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
 

มีผู้ชม 2207 ครั้ง
One Day Trip ลังกาวี
One Day Trip ลังกาวี One Day Trip ลังกาวีONE DAY TRIP ตะลุยดินแดนมนต์ขลัง ลังกาวีเมืองแห่งคำสาป และดิวตี้ฟรี
 
 
ท่าเรือตำมะลัง–กระเช้าลอยฟ้า–  ช้อปปิ้งตลาดกั๊วะ
08.30 น. คณะเดินทางถึงท่าเรือตำมะลัง จ.สตูล มีผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ลงเรือเฟอร์รี่มุ่งหน้าสู่เกาะลังกาวี
09.30 น. นำทุกท่านลงเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศมุ่งหน้าสู่เกาะลังกาวี “ดินแดนต้องคำสาป เจ็ดชั่วโคตร มนต์ขลังไม่มีวันลืม”เมื่อเรือออกจากฝั่งท่านจะได้เห็นเกาะลังกาวีตั้งตระหง่าน เต็มไปด้วยความลึกลับและคำสาปแช่งให้ท่านได้ค้นหา
10.30 น. คณะเดินทางถึง ท่าเรือกั๊วะ มีรถมารอรับ ณ จุดนัดพบนำคณะเดินทางชมเกาะลังกาวี
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(มื้อที่ 1) ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ทันสมัย กระเช้าลอยฟ้า Cable car ทันสมัย ระยะทางจากสถานีขึ้นสู่ยอดเขามะชิงจังกว่า 2.5 กิโลเมตร ชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะลังกาวีและท้องทะเลอันดามัน จากยอดเขา GUNUNG MAT CINCANGที่สูงที่สุดบนเกาะลังกาวี ท่านสามารถมองเห็นเกาะตะรุเตา และหมู่เกาะต่าง ๆ ของ จังหวัดสตูล
14.00 น. นำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ตลาดกั๊วะ   ที่นี่มีสินค้าปลอดภาษีมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า อาทิเช่น เครื่องครัว กระเป๋าเดินทาง เครื่องแก้ว เหล้า เบียร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า นานาชนิด ฯลฯ สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ท่าเรือ ถ่ายรูป “ดาตารันลัง” พญานกอินทรีย์สัญลักษณ์ของเกาะลังกาวี
16.00 น. ลงเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศมุ่งหน้าสู่ ท่าเทียบเรือตำมะลัง จ.สตูล
17.00 น. ถึงท่าเทียบเรือตำมะลัง ผ่านพิธีการด้านศุลกากร เสร็จพิธีส่งท่านขึ้นรถเดินทางกลับหาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ
 
จำนวนผู้ใหญ่
2-3คน
ราคา/ท่านละ
3500
4-5คน
ราคา/ท่านละ
3000
6-7คน
ราคา/ท่านละ
2800
8-9คน
ราคา/ท่านละ
2500
10คนขึ้นไป
ราคา/ท่านละ
2300

อัตรานี้รวม
 • ค่าเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ ไป–กลับสตูล เกาะลังกาวี
 • ค่ารถนำเที่ยวตามโปรแกรมบนเกาะลังกาวี
 • ค่าอาหาร 1 มื้อ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามโปรแกรม กระเช้าลอยฟ้า Cable Car 
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงิน1,000,000  บาทค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท คุ้มครองตามรายละเอียดกรมธรรม์
 • ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม
 • ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินกำกับภาษี)
 • ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ลูกค้าเรียกสั่งเอง
 • ไม่รวมค่ามินิบาร์
 • ไม่รวมรถรับ-ส่ง 
 • ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
 • ไม่รวมค่าทิปไกด์

การบริการ
 • บริการแจกน้ำผลไม้หรือสมุนไพร หรืออัดลม ผ้าเย็น และน้ำขวดทุกวัน
 • บริการแจกขนมของว่างบนรถระหว่างเที่ยว

เงื่อนไขการจอง
 • โอนเงินมัดจำ 30 % ก่อนเดินทาง 20 วัน
 • จ่ายส่วนที่เหลือหมดก่อนเดินทาง 3 วัน

หลักฐานประกอบการเดินทาง 
 • หนังสือเดินทาง Pass port อายุการใช้งานคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

หมายเหตุ   
 • เวลาและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ส่งรายชื่อผู้เดินทางทั้งหมด  ก่อนเดินทาง 7 วัน  เพื่อทางเราจะได้ส่งเรื่องทำประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
 • เวลาในประเทศมาเลเซีย เร็วกว่าประเทศไทย 1 ช.ม.
 • วันหยุดเทศกาล เพิ่มท่านละ 300  บาท
 • สกุลเงินมาเลเซีย ใช้ริงกิต (Ribggit)อัตราแลกเปลี่ยน RM. 1.00 เท่ากับ Baht 10.00-11.00 บาท
 • เด็ก ต่ำกว่า 2 ขวบ ฟรี   เด็กอายุ 3-5 คิด 50 %   เด็กอายุ  6-10 คิด 70 %  และเด็ก 11 ปีขึ้นไป คิดราคาเต็ม

เงื่อนไขการจอง และการยกเลิก
 1. กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไข การให้บริการ และหมายเหตุ ก่อนทำการจองทัวร์
 2. เมื่อกำหนดวันเดินทางแล้ว ต้องวางมัดจำเพิ่ม 30% ภายใน 3 วันหลังจากยืนยันวันเดินทางและส่วนที่เหลือชำระหมดก่อนการเดินทาง 7 วัน โดยโอนเงินเข้าบัญชี 
 3. ในกรณียกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมด
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์และจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล, หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่เกิดเหนือ อำนาจควบคุมของบริษัท
 5. เมื่อท่านถอนตัวก่อนการท่องเที่ยวจะสิ้นสุด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าใช้จ่ายคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น  
 6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เป็นต้น
 7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 8. เมื่อตกลงชำระเงินเพื่อการเดินทางกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 9. หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเข้าเมือง ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดของบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน
 10. ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัท เป็นการชำระแบบเหมาขาดและทางบริษัทได้ชำระให้กับบริษัทตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ท่านจะขอคืนเงินไม่ได้
 11. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์เป็นสำคัญ

 
จองทริป
ชื่อ-สกุล
*
เบอร์มือถือ
*
E-mail
ทริปที่ต้องการจอง
*
วันที่เข้าพัก
*
วันที่ออก
*
จำนวนผู้เข้าพัก
*
จำนวนเด็ก
อายุเด็กที่ร่วมทริป
บริการอื่น
Security Code