JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
 

มีผู้ชม 2195 ครั้ง
2 วัน 1 คืน ลังกาวี
2 วัน 1 คืน ลังกาวี 2 วัน 1 คืน ลังกาวี 2 วัน 1 คืน ลังกาวี

ดินแดนต้องคำสาปพระนางเลือดขาวนั่งกระเช้าลอยฟ้า Cable Car ที่ทันสมัย..ชมของที่ระลึกทั่วทุกมุมโลก  @พิพิธภัณฑ์ดร.มหาเธร์ ช้อปจุใจกับสินค้าปลอดภาษี
 

กำหนดการเดินทาง
 
วันแรก เกาะหลีเป๊ะ - เกาะลังกาวี -ช็อปปิ้งตลาดกั๊วะ
11.00 น. คณะเดินทางจากเกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล มีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร
13.30 น. นำทุกท่านลงเรือสปีดโบ๊ทมุ่งหน้าสู่เกาะลังกาวี “ดินแดนต้องคำสาป เจ็ดชั่วโคตร มนต์ขลังไม่มีวันลืม”เมื่อเรือออกจากฝั่งท่านจะได้เห็นเกาะลังกาวีตั้งตระหง่าน เต็มไปด้วยความลึกลับและคำสาปแช่งให้ท่านได้ค้นหา
14.30 น. คณะเดินทางถึงเกาะลังกาวีประเทศมาเลเซีย ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร เสร็จพิธีนำท่านขึ้นรถที่คอยท่านอยู่ เพื่อที่จะนำคณะนมัสการ สุสานพระนางมัสสุรีย์ ผู้สาปแช่งเกาะลังกาวีเจ็ดชั่วโคตร ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธ์และตัวอย่างบ้านโบราณ ที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่แบบพื้นเมืองของชาวมาเลเซีย ชมพิพิธภัณฑ์จัดแดงความเป็นอยู่วิถีชีวิตสมัยที่พระนางมัสสุรีย์ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งอยู่บริเวณเดียวกัน พร้อมฟังความรู้ประวัติความเป็นมาของพระนางจากมัคคุเทศก์  
จากนั้น.....นำท่านเดินทางสู่ กระเช้าลอยฟ้า Cable Car ที่ทันสมัย ระยะทางจากสถานีขึ้นสู่ยอดเขามะชิงจังกว่า 2.5 กิโลเมตร ชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะลังกาวีและท้องทะเลอันดามัน  จากยอดเขา GUNUNG MAT CINCANGที่สูงที่สุดบนเกาะลังกาวี  ท่านสามารถมองเห็นเกาะตะรุเตา และหมู่เกาะต่าง ๆ ของ จังหวัดสตูลสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่สถานี   จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกบริเวณ ORENTELVILLAGE ซึ่งมีสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด จากนั้น   สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อ  ระหว่างทางแวะชม หาดทรายดำ Black Sand Beach ซึ่งจะอยู่ชายทะเลตอนเหนือของเกาะ  เป็นหาดทรายที่แตกต่างจากบ้านเราโดยสิ้นเชิง เพราะเป็นสีดำสนิท และเป็นทรายละเอียดด้วย   ที่หาดทรายแห่งนี้มีตำนานเกี่ยวข้องกับที่พระนางมัสสุรีย์ที่ได้สาปแช่งพื้นที่เกาะลังกาวีไว้ให้ไม่เหลือความสวยงาม    คณะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ ตลาดกั๊วะ ที่นี่มีสินค้าปลอดภาษีมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า อาทิเช่น เครื่องครัว กระเป๋าเดินทาง เครื่องแก้ว เหล้า เบียร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า นานาชนิด ฯลฯ
18.30 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 1) ณ ภัตตาคาร ...ท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก …Bahagia Hotel… ระดับ 3 ดาว ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สอง เกาะลังกาวี –พิพิธภัณฑ์ ดร.มหาธีย์มูฮัมมัด - ท่าเรือตำมะลัง จังหวัดสตูล
06.00 น. บริการอาหารเช้า(มื้อที่ 2)  ณ ห้องอาหารโรงแรม 
08.00 น. นำคณะ ชม พิพิธภัณฑ์อดีตนายกมาเลเซีย ดร.มหาธีย์มูฮัมมัด Galery perdana ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมของที่ระลึกจากนานาอารยประเทศที่มอบให้เนื่องในโอกาสต่าง ๆ ได้ถูกรวบรวมเก็บรักษาและจัดแสดงไว้อย่างสวยงาม รวมทั้งเรืออนันตนคราชจากประเทศไทย   
11.00 น. บริการอาหารกลางวัน  (มื้อที่ 3)  ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำคณะเดินทางสู่ท่าเรือให้ท่านได้ถ่ายภาพคู่กับ“ดาตารันลัง” พญานกอินทรีสัญลักษณ์ของเกาะลังกาวีไว้เป็นที่ระลึก..หรือใครจะเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีบริเวณท่าเรือกั๊วะซึ่งมีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ อาทิเช่น น้ำหอม เครื่องสำอาง เสื้อผ้า ฯลฯ 
12.00 น. นำคณะลงเรือเฟอร์รี่เดินทางกลับสู่จังหวัดสตูล ประเทศไทย
13.20 น. คณะเดินทางถึงจังหวัดสตูล ผ่านพิธีตรวจหนังสือเดินทางเรียบร้อย


เด็ก ต่ำกว่า 2 ขวบ ฟรี  เด็กอายุ 3-5 คิด 50 %  เด็กอายุ 6-10 คิด 70 %  และเด็ก 11 ปีขึ้นไป คิดราคาเต็ม


อัตราค่าบริการ
 
จำนวนผู้ใหญ่
2-3คน
ราคา/ท่านละ
4800
4-5คน
ราคา/ท่านละ
3800
6-7คน
ราคา/ท่านละ
3600
8-9คน
ราคา/ท่านละ
3200
10คนขึ้นไป
ราคา/ท่านละ3100

อัตรานี้รวม
 • ค่าที่พัก 1 คืน(พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหาร 3 มื้อ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามโปรแกรมสุสานพระนางมัสสุรีย์ , กระเช้าลอยฟ้า Cable Car, พิพิธภัณฑ์อดีตนายก มหาธีร์
 • ค่ารถนำเที่ยวตามโปรแกรมบนเกาะลังกาวี
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงิน1,000,000  บาทค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท คุ้มครองตามรายละเอียดกรมธรรม์
 • ค่าเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ ไป–กลับสตูล เกาะลังกาวี
 • ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างเดินทาง
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดรายการ

อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ลูกค้าเรียกสั่งเอง
 • ค่าบริการซักรีด
 • ค่ามินิบาร์
 • ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ
 • ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  

การบริการ
 • บริการแจกน้ำผลไม้หรือนำอัดลมกระป๋อง ผ้าเย็น และน้ำ
 • บริการแจกขนมของว่างบนรถระหว่างเที่ยวบนเกาะลังกาวี
 • บริการขนกระเป๋าและแพ็คของใส่กล่องให้ลูกค้าระหว่างช้อปปิ้งบนเกาะลังกาวี

หลักฐานประกอบการเดินทาง : 
หนังสือเดินทาง Pass port อายุการใช้งานคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 

หมายเหตุ    
 • เวลาและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • เวลาในประเทศมาเลเซีย เร็วกว่าประเทศไทย 1 ช.ม.
 • วันหยุดเทศกาล เพิ่มท่านละ 300  บาท
 • สกุลเงินมาเลเซีย ใช้ริงกิต (Ribggit) อัตราแลกเปลี่ยน RM. 1.00 เท่ากับ Baht 10.00-11.00 บาท

 
จองทริป
ชื่อ-สกุล
*
เบอร์มือถือ
*
E-mail
ทริปที่ต้องการจอง
*
วันที่เข้าพัก
*
วันที่ออก
*
จำนวนผู้เข้าพัก
*
จำนวนเด็ก
อายุเด็กที่ร่วมทริป
บริการอื่น
Security Code